[“TOÁN HỌC HIỆN TẠI” – Giao điểm của “Toán học – Tính toán” và “Toán học của Ý thức”] – Kỳ 1 – “Giải quyết các vấn đề với Tư duy như một Nhà toán học?”
///---
(...)
Cuộc phiêu lưu 100 năm kể từ khi Nhà khoa học Kurt Godel – chứng minh cái được gọi là “ĐỊNH LÝ BẤT TOÁN CỦA TOÁN HỌC” và trở thành hình mẫu cho con đường kết thúc một môn khoa học như thế nào? Tuy nhiên, một bức tranh hoàn toàn mới được mở ra, đó chính là:
+ Sự khai sinh ra “TOÁN HỌC HIỆN TẠI” – tức là “Giao điểm của “Toán học – Tính toán” và “Toán học của Ý thức””, trong đó vấn đề được đặt ra đó chính là dùng TOÁN HỌC như là NGÔN NGỮ để giải quyết vấn đề - và đó được gọi là KHOA HỌC CỦA GIẢI PHÁP – GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ cho tất cả các vấn đề của con người, từ đời sống – đến kinh doanh, từ kinh doanh – đến kinh tế, từ kinh tế - đến khoa học, và từ khoa học đến Vũ trụ.
+ Sự khai sinh ra “TOÁN HỌC HIỆN TẠI” – bắt đầu từ 2 TIÊN ĐỀ CƠ BẢN: 1. “HIỆN TẠI là ĐÚNG” – Tức là HIỆN TẠI là “TIÊN NGHIỆM” (KINH NGHIỆM TIÊN ĐỀ); 2. “HIỆN TẠI – là KHÔNG GIAN mà trong đó các SỰ KIỆN xảy ra; Và KHÔNG GIAN này là BẤT BIẾN”;
(...)
///---
https://www.thuchoc.vn/2024/02/toan-hoc-hien-tai-giao-iem-cua-toan-hoc.html
[“TOÁN HỌC HIỆN TẠI” – Giao điểm của “Toán học – Tính toán” và “Toán học của Ý thức”] – Kỳ 1 – “Giải quyết các vấn đề với Tư duy như một Nhà toán học?” ///--- (...) Cuộc phiêu lưu 100 năm kể từ khi Nhà khoa học Kurt Godel – chứng minh cái được gọi là “ĐỊNH LÝ BẤT TOÁN CỦA TOÁN HỌC” và trở thành hình mẫu cho con đường kết thúc một môn khoa học như thế nào? Tuy nhiên, một bức tranh hoàn toàn mới được mở ra, đó chính là: + Sự khai sinh ra “TOÁN HỌC HIỆN TẠI” – tức là “Giao điểm của “Toán học – Tính toán” và “Toán học của Ý thức””, trong đó vấn đề được đặt ra đó chính là dùng TOÁN HỌC như là NGÔN NGỮ để giải quyết vấn đề - và đó được gọi là KHOA HỌC CỦA GIẢI PHÁP – GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ cho tất cả các vấn đề của con người, từ đời sống – đến kinh doanh, từ kinh doanh – đến kinh tế, từ kinh tế - đến khoa học, và từ khoa học đến Vũ trụ. + Sự khai sinh ra “TOÁN HỌC HIỆN TẠI” – bắt đầu từ 2 TIÊN ĐỀ CƠ BẢN: 1. “HIỆN TẠI là ĐÚNG” – Tức là HIỆN TẠI là “TIÊN NGHIỆM” (KINH NGHIỆM TIÊN ĐỀ); 2. “HIỆN TẠI – là KHÔNG GIAN mà trong đó các SỰ KIỆN xảy ra; Và KHÔNG GIAN này là BẤT BIẾN”; (...) ///--- https://www.thuchoc.vn/2024/02/toan-hoc-hien-tai-giao-iem-cua-toan-hoc.html
Like
Love
2
0 Bình luận 0 Chia sẽ 3030 Xem