"VĂN HÓA HIỆN TẠI - Giao điểm của mọi Văn hóa" & ĐÚNG MỤC ĐÍCH
///---
Người Do Thái đã định hình Văn hóa thế giới thông qua một hệ thống CÓ GIÁ TRỊ của dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua VĂN HÓA ĐỌC SÁCH - KHOA HỌC - KINH DOANH - KINH TẾ - và CON NGƯỜI VĂN HÓA, thông qua những giá trị thúc đẩy văn minh nhân loại, trong suốt chiều dài của lịch sử.
Trong khi đó, Việt Nam - một quốc gia có Truyền thống Văn hóa trên 4.000 năm - thuộc một trong những quốc gia có nền văn hiến lâu dài nhất của nhân loại. Nhưng đến nay, giá trị Văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới vẫn chưa được định hình đúng vị thế cũng như sự công nhận ở quy mô quốc tế, với một nền văn hóa cụ thể vượt thời gian, và có giá trị đóng góp cho văn minh nhân loại ở góc độ toàn cầu.
Với mong muốn đưa Việt Nam lên một tầm cao mới về Văn hóa cũng như tổng hòa các giá trị khác có khả năng tạo ra sự thay đổi cho con người ở góc độ vượt thời gian, cũng như đóng góp Văn hóa cho nền văn minh nhân loại nói chung, và Văn hóa Việt Nam nói riêng, nâng cao giá trị của HIỆN TẠI không chỉ là một ngôn ngữ - lời nói được sử dụng trong giao tiếp của mọi người lẫn nhau, mà còn ở tầm mức VĂN HÓA HIỆN TẠI với những giá trị cho KINH SÁCH HIỆN TẠI, KHOA HỌC HIỆN TẠI, KINH DOANH HIỆN TẠI, THƯƠNG HIỆU HIỆN TẠI, KINH TẾ HIỆN TẠI, GIÁ TRỊ CỦA HIỆN TẠI, DÒNG CHẢY HIỆN TẠI, TINH THẦN HIỆN TẠI, CON ĐƯỜNG CỦA HIỆN TẠI... đến THUYẾT HIỆN TẠI, PHÁP HIỆN TẠI, KỶ NGUYÊN HIỆN TẠI... xứng đáng với vị thế VĂN HÓA của một quốc gia có lịch sử TRUYỀN THỐNG VĂN HIẾN trên 4.000 năm.
"Tác giả Hoàng Gia (Royal Authors)", đã dành nhiều năm nghiên cứu về VĂN HÓA và có sự tâm huyết về VĂN HÓA DÂN TỘC cũng như sự hiểu biết sâu rộng về VĂN HÓA THẾ GIỚI, đồng thời nhận ra "SỰ THẬT VỀ HIỆN TẠI", và có khả năng đưa HIỆN TẠI trở thành VĂN HÓA THẾ GIỚI - song hành với các giá trị khác của VĂN HÓA QUỐC GIA. Điều này là hoàn toàn khả thi, và Việt Nam đang thực sự ở trong một giai đoạn có thể đưa giá trị của HIỆN TẠI vào mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại để HIỆN TẠI trở thành "VĂN HÓA HIỆN TẠI", và bởi vì HIỆN TẠI là VƯỢT THỜI GIAN - tức là VĨNH HẰNG, cho nên "VĂN HÓA HIỆN TẠI" có nghĩa là "VĂN HÓA HIỆN TẠI - VĨNH HẰNG" - "VĂN HÓA HIỆN TẠI - MÃI MÃI"...
Và đây thực sự là cơ hội vĩ đại nhất mà Việt Nam có thể đóng góp cho thế giới với vai trò là DẪN ĐẦU "VĂN HÓA HIỆN TẠI" CHO TOÀN CẦU, để kiến tạo nên KỶ NGUYÊN MỚI - KỶ NGUYÊN HIỆN TẠI - "KỶ NGUYÊN KHÔNG - THỜI GIAN",...
Trong suốt hành trình học hỏi - phát triển và sáng tạo của "Tác giả Hoàng Gia (Royal Authors)" thì tinh thần dấn thân - phụng sự cộng đồng luôn là hạt nhân xuyên suốt với khát vọng lớn, chí hướng lớn cho quốc gia, văn hóa quốc gia - cũng như kiến tạo văn hóa có sức ảnh hưởng cho thế giới, để xây dựng vị thế mới cho Văn hóa Dân tộc trên bản đồ Văn hóa Thế giới - Văn minh nhân loại.
Và trên hành trình này, "Tác giả Hoàng Gia (Royal Authors)" mong muốn cùng chung tay với:
- Các Tác Giả,
- Các Chuyên Gia,
- Các Nhà Khởi nghiệp,
- Các Nhà Kinh doanh,
- Các Doanh Nhân,
- Các Nhà Đầu tư,
- Các Nhà Giáo,
- Các Nhà Khoa học,
- Các Nhà Hoạt động Giáo dục
- Các Nhà Hoạt động Văn hóa,
- (...)
- Các Nhà Hoạch định Sách lược Quốc gia Việt Nam...
- Cùng tất cả mọi Người Việt Nam đồng chí hướng...
Có thể phát triển VĂN HÓA HIỆN TẠI đi vào đời sống, và đưa VĂN HÓA HIỆN TẠI từ Việt Nam đi ra thế giới, để Việt Nam sớm trở thành quốc gia hùng mạnh có sức ảnh hưởng văn hóa và ảnh hưởng toàn diện thế giới, như cách mà Người Do Thái đã làm!

Người Do Thái đã làm được!
Người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn!
///---
Thông điệp từ TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL AUTHORs | ROYAL ADVISORs
VĂN HÓA HIỆN TẠI ghi nhận!
///---
#PurposeReminder / #HienTai
#PurposeForPeople / #GiaTriCuaHienTai
#TheRightPurpose / #ThuyetHienTai
#ARE_NOW / #PhapHienTai
#SELF_PRESENCE / #KyNguyenHienTai
///---
#HienTaiLaTatCa - #HienTai - #TatCaLaHienTai
"VĂN HÓA HIỆN TẠI - Giao điểm của mọi Văn hóa" & ĐÚNG MỤC ĐÍCH ///--- Người Do Thái đã định hình Văn hóa thế giới thông qua một hệ thống CÓ GIÁ TRỊ của dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua VĂN HÓA ĐỌC SÁCH - KHOA HỌC - KINH DOANH - KINH TẾ - và CON NGƯỜI VĂN HÓA, thông qua những giá trị thúc đẩy văn minh nhân loại, trong suốt chiều dài của lịch sử. Trong khi đó, Việt Nam - một quốc gia có Truyền thống Văn hóa trên 4.000 năm - thuộc một trong những quốc gia có nền văn hiến lâu dài nhất của nhân loại. Nhưng đến nay, giá trị Văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới vẫn chưa được định hình đúng vị thế cũng như sự công nhận ở quy mô quốc tế, với một nền văn hóa cụ thể vượt thời gian, và có giá trị đóng góp cho văn minh nhân loại ở góc độ toàn cầu. Với mong muốn đưa Việt Nam lên một tầm cao mới về Văn hóa cũng như tổng hòa các giá trị khác có khả năng tạo ra sự thay đổi cho con người ở góc độ vượt thời gian, cũng như đóng góp Văn hóa cho nền văn minh nhân loại nói chung, và Văn hóa Việt Nam nói riêng, nâng cao giá trị của HIỆN TẠI không chỉ là một ngôn ngữ - lời nói được sử dụng trong giao tiếp của mọi người lẫn nhau, mà còn ở tầm mức VĂN HÓA HIỆN TẠI với những giá trị cho KINH SÁCH HIỆN TẠI, KHOA HỌC HIỆN TẠI, KINH DOANH HIỆN TẠI, THƯƠNG HIỆU HIỆN TẠI, KINH TẾ HIỆN TẠI, GIÁ TRỊ CỦA HIỆN TẠI, DÒNG CHẢY HIỆN TẠI, TINH THẦN HIỆN TẠI, CON ĐƯỜNG CỦA HIỆN TẠI... đến THUYẾT HIỆN TẠI, PHÁP HIỆN TẠI, KỶ NGUYÊN HIỆN TẠI... xứng đáng với vị thế VĂN HÓA của một quốc gia có lịch sử TRUYỀN THỐNG VĂN HIẾN trên 4.000 năm. "Tác giả Hoàng Gia (Royal Authors)", đã dành nhiều năm nghiên cứu về VĂN HÓA và có sự tâm huyết về VĂN HÓA DÂN TỘC cũng như sự hiểu biết sâu rộng về VĂN HÓA THẾ GIỚI, đồng thời nhận ra "SỰ THẬT VỀ HIỆN TẠI", và có khả năng đưa HIỆN TẠI trở thành VĂN HÓA THẾ GIỚI - song hành với các giá trị khác của VĂN HÓA QUỐC GIA. Điều này là hoàn toàn khả thi, và Việt Nam đang thực sự ở trong một giai đoạn có thể đưa giá trị của HIỆN TẠI vào mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại để HIỆN TẠI trở thành "VĂN HÓA HIỆN TẠI", và bởi vì HIỆN TẠI là VƯỢT THỜI GIAN - tức là VĨNH HẰNG, cho nên "VĂN HÓA HIỆN TẠI" có nghĩa là "VĂN HÓA HIỆN TẠI - VĨNH HẰNG" - "VĂN HÓA HIỆN TẠI - MÃI MÃI"... Và đây thực sự là cơ hội vĩ đại nhất mà Việt Nam có thể đóng góp cho thế giới với vai trò là DẪN ĐẦU "VĂN HÓA HIỆN TẠI" CHO TOÀN CẦU, để kiến tạo nên KỶ NGUYÊN MỚI - KỶ NGUYÊN HIỆN TẠI - "KỶ NGUYÊN KHÔNG - THỜI GIAN",... Trong suốt hành trình học hỏi - phát triển và sáng tạo của "Tác giả Hoàng Gia (Royal Authors)" thì tinh thần dấn thân - phụng sự cộng đồng luôn là hạt nhân xuyên suốt với khát vọng lớn, chí hướng lớn cho quốc gia, văn hóa quốc gia - cũng như kiến tạo văn hóa có sức ảnh hưởng cho thế giới, để xây dựng vị thế mới cho Văn hóa Dân tộc trên bản đồ Văn hóa Thế giới - Văn minh nhân loại. Và trên hành trình này, "Tác giả Hoàng Gia (Royal Authors)" mong muốn cùng chung tay với: - Các Tác Giả, - Các Chuyên Gia, - Các Nhà Khởi nghiệp, - Các Nhà Kinh doanh, - Các Doanh Nhân, - Các Nhà Đầu tư, - Các Nhà Giáo, - Các Nhà Khoa học, - Các Nhà Hoạt động Giáo dục - Các Nhà Hoạt động Văn hóa, - (...) - Các Nhà Hoạch định Sách lược Quốc gia Việt Nam... - Cùng tất cả mọi Người Việt Nam đồng chí hướng... Có thể phát triển VĂN HÓA HIỆN TẠI đi vào đời sống, và đưa VĂN HÓA HIỆN TẠI từ Việt Nam đi ra thế giới, để Việt Nam sớm trở thành quốc gia hùng mạnh có sức ảnh hưởng văn hóa và ảnh hưởng toàn diện thế giới, như cách mà Người Do Thái đã làm! Người Do Thái đã làm được! Người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn! ///--- Thông điệp từ TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL AUTHORs | ROYAL ADVISORs VĂN HÓA HIỆN TẠI ghi nhận! ///--- #PurposeReminder / #HienTai #PurposeForPeople / #GiaTriCuaHienTai #TheRightPurpose / #ThuyetHienTai #ARE_NOW / #PhapHienTai #SELF_PRESENCE / #KyNguyenHienTai ///--- #HienTaiLaTatCa - #HienTai - #TatCaLaHienTai
Love
2
0 Bình luận 0 Chia sẽ 4644 Xem