• [Ngày 2/1000 – “VIẾT TRONG HIỆN TẠI”] – [“QUYỂN SÁCH CỦA HIỆN TẠI – QUYỂN SÁCH CỦA HIỆN HỮU – QUYỂN SÁCH CỦA CUỘC ĐỜI”]
  ///---
  TK (*) – Hỏi: “Bản chất của việc kinh nghiệm hiện tại là gì? Và nếu như vậy thì sau đó thì sao?”
  ///---
  Hoàng Gia – Đáp: Bản chất của kinh nghiệm hiện tại chính là “KINH NGHIỆM VŨ TRỤ”. Nói cách khác, sự kinh nghiệm hiện tại đúng như bản chất của của hiện tại sẽ dẫn đến “sự kết thúc của thời gian”, và khi thời gian được kết thúc – thì lúc đó chúng ta sẽ trải nghiệm được thế nào là “sự tự do với thời gian”.
  Sự tự do thời gian mà chúng ta thường hay nói hoặc tìm kiếm không phải là sự tự do thời gian đúng nghĩa. Bản chất của sự tự do thời gian là “vô vi” – tức là “vô vi nhi vô bất vi” – như các truyền thống Đạo Giáo nói đến, chính là TINH HOA của việc làm, chính là NHẬN THỨC được bản chất cốt lõi của việc làm. Sự nhận thức được bản chất cốt lõi của việc làm đó chính là “vô vi nhi vô bất vi (không làm gì mà không gì là không làm)” – chính là sự nhận thức đơn giản nhất về khoa học của sự làm việc, đó chính là “YÊU NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG LÀM.”
  (...)
  ///---
  https://www.trantrungkien.com/2024/02/ngay-21000-viet-trong-hien-tai-quyen.html
  ///---
  Thông điệp từ TRẦN TRUNG KIÊN (TK)| ROYAL AUTHORS | ROYAL ADVISORS
  ///---
  #PurposeReminder / #HienTai
  #PurposeForPeople / #GiaTriCuaHienTai
  #PurposeForPeople / #ThuyetHienTai
  #ARE_NOW / #PhapHienTai
  #SELF_PRESENCE / #KyNguyenHienTai
  ///---
  #HienTaiLaTatCa - #HienTai - #TatCaLaHienTai
  ///---
  [Ngày 2/1000 – “VIẾT TRONG HIỆN TẠI”] – [“QUYỂN SÁCH CỦA HIỆN TẠI – QUYỂN SÁCH CỦA HIỆN HỮU – QUYỂN SÁCH CỦA CUỘC ĐỜI”] ///--- TK (*) – Hỏi: “Bản chất của việc kinh nghiệm hiện tại là gì? Và nếu như vậy thì sau đó thì sao?” ///--- Hoàng Gia – Đáp: Bản chất của kinh nghiệm hiện tại chính là “KINH NGHIỆM VŨ TRỤ”. Nói cách khác, sự kinh nghiệm hiện tại đúng như bản chất của của hiện tại sẽ dẫn đến “sự kết thúc của thời gian”, và khi thời gian được kết thúc – thì lúc đó chúng ta sẽ trải nghiệm được thế nào là “sự tự do với thời gian”. Sự tự do thời gian mà chúng ta thường hay nói hoặc tìm kiếm không phải là sự tự do thời gian đúng nghĩa. Bản chất của sự tự do thời gian là “vô vi” – tức là “vô vi nhi vô bất vi” – như các truyền thống Đạo Giáo nói đến, chính là TINH HOA của việc làm, chính là NHẬN THỨC được bản chất cốt lõi của việc làm. Sự nhận thức được bản chất cốt lõi của việc làm đó chính là “vô vi nhi vô bất vi (không làm gì mà không gì là không làm)” – chính là sự nhận thức đơn giản nhất về khoa học của sự làm việc, đó chính là “YÊU NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG LÀM.” (...) ///--- https://www.trantrungkien.com/2024/02/ngay-21000-viet-trong-hien-tai-quyen.html ///--- Thông điệp từ TRẦN TRUNG KIÊN (TK)| ROYAL AUTHORS | ROYAL ADVISORS ///--- #PurposeReminder / #HienTai #PurposeForPeople / #GiaTriCuaHienTai #PurposeForPeople / #ThuyetHienTai #ARE_NOW / #PhapHienTai #SELF_PRESENCE / #KyNguyenHienTai ///--- #HienTaiLaTatCa - #HienTai - #TatCaLaHienTai ///---
  Love
  1
  0 Bình luận 0 Chia sẽ 7496 Xem
 • "HẰNG SỐ HIỆN TẠI (A CURRENT CONSTANT) - LÀ HẰNG SỐ VŨ TRỤ (A UNIVERSE CONSTANT) "không thứ nguyên", là HẰNG SỐ CƠ BẢN THỨ 6 của VŨ TRỤ VẬT LÝ sau 5 HẰNG SỐ CƠ BẢN: c, G, h, K(B), K(e), theo HỆ ĐO LƯỜNG PLANCK; Và HẰNG SỐ CƠ BẢN cuối cùng của Vũ trụ Vật lý;
  Trong đó chúng ta có thể xây dựng một Hệ thống Đo lường theo MÔ HÌNH CHUẨN dựa trên "THUYẾT HIỆN TẠI" như sau:
  1 - HIỆN TẠI (C/"khoảng hiện tại" (p) - "BẤT BIẾN") - Hằng số cơ bản của Vũ trụ - và cũng là HẰNG SỐ VŨ TRỤ "không thứ nguyên" (tức là không cần đơn vị đo lường);
  2 - THỜI GIAN (t/giây) - là THỜI GIAN PLANCK - để đo lường "sự trao đổi của trạng thái".
  3 - CHIỀU DÀI (mét/m) - là CHIỀU DÀI PLANCK - để đo lường "sự trao đổi của vị trí".
  4 - KHỐI LƯỢNG (Kilogram/kg) - là KHỐI LƯỢNG PLANCK - để đo lường "sự trao đổi của năng lượng"
  5 - NHIỆT ĐỘ (Kelvin/K) - là NHIỆT ĐỘ PLANCK - để đo lường "sự trao đổi của NHIỆT NĂNG";
  6 - CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN (Ampe/A) - là CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN PLANCK - để đo lường "sự trao đổi của ĐIỆN NĂNG";
  7 - CƯỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG (Candela/cd) - là CƯỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG - để đo lường "sự trao đổi của QUANG NĂNG";
  8 - SỐ HẠT (Mol/Mol) - là SỐ HẠT - để đo lường "sự trao đổi của LƯỢNG CHẤT";
  9 - THÔNG TIN (Binary Digit/Bit) - là ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG THÔNG TIN - để đo lường "sự trao đổi của THÔNG TIN";
  10 - GIÁ TRỊ (ĐỒNG TIỀN/COIN) - là ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ - để đo lường "sự trao đổi của GIÁ TRỊ trong LƯU THÔNG";
  ///---
  + Khi đó
  - "THUYẾT HIỆN TẠI - Giao điểm của mọi Thực tại" - sẽ giải quyết vấn đề HIỆN TẠI "bất biến" - dựa trên "TIÊN NGHIỆM" - và vì thế, "khoảng hiện tại" (p) bất biến chính là "TRƯỜNG HIỆN TẠI THỐNG NHẤT" - và đó chính là TRƯỜNG THỐNG NHẤT của VŨ TRỤ!
  - "THUYẾT VẠN VẬT" (THE THEORY OF EVERYTHING) - chính là LÝ THUYẾT CỦA MỌI THỨ, thống nhất 4 LỰC CƠ BẢN CỦA TỰ NHIÊN - bắt đầu với "TRƯỜNG HIỆN TẠI" (hay còn gọi là TRƯỜNG THỐNG NHẤT)
  - 3 ĐẠI LƯỢNG không thể giản lược của Vật lý học - hay có thể gọi là "Nguyên lý học" chính là: "HIỆN TẠI - LỰC LƯỢNG - và THÔNG TIN", với sự công nhận PHƯƠNG TRÌNH HIỆN TẠI là PHƯƠNG TRÌNH VŨ TRỤ (và cũng là TRƯỜNG THỐNG NHẤT "4 TRƯỜNG LỰC LƯỢNG CỦA VẬT LÝ HỌC"), PHƯƠNG TRÌNH STEPHEN HAWKING là PHƯƠNG TRÌNH giải quyết vấn đề LÝ THUYẾT THÔNG TIN, và khi đó ĐỒNG TIỀN trở về đúng bản chất của nó là ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ.
  - Vì thế, "THUYẾT GIÁ TRỊ HIỆN TẠI" - được ra đời như là cơ sở để giải quyết BÀI TOÁN KINH TẾ (GIÁ TRỊ) - KINH DOANH (SÁNG TẠO) - ĐỜI SỐNG (LƯU THÔNG);
  - Và đó chính là NGUYÊN LÝ HỌC - Cái được gọi là NGUYÊN LÝ của THỰC TẠI VÔ HẠN (THE INFINITE REALITY) đi vào THỰC TẠI HỮU HẠN (THE FINITE REALITY) thông qua Hệ thống Đơn vị đo lường - một mô hình về Thực tại (chứ không phải là Thực tại).
  - "THỰC TẠI LÀ HIỆN TẠI - LUÔN LÀ HIỆN TẠI - và MÃI MÃI LÀ HIỆN TẠI"
  ///---
  #PurposeReminder / #HienTai
  #PurposeForPeople / #GiaTriCuaHienTai
  #TheRightPurpose / #ThuyetHienTai
  #ARE_NOW / #PhapHienTai
  #SELF_PRESENCE / #KyNguyenHienTai
  ///---
  #HienTaiLaTatCa - #HienTai - #TatCaLaHienTai
  "HẰNG SỐ HIỆN TẠI (A CURRENT CONSTANT) - LÀ HẰNG SỐ VŨ TRỤ (A UNIVERSE CONSTANT) "không thứ nguyên", là HẰNG SỐ CƠ BẢN THỨ 6 của VŨ TRỤ VẬT LÝ sau 5 HẰNG SỐ CƠ BẢN: c, G, h, K(B), K(e), theo HỆ ĐO LƯỜNG PLANCK; Và HẰNG SỐ CƠ BẢN cuối cùng của Vũ trụ Vật lý; Trong đó chúng ta có thể xây dựng một Hệ thống Đo lường theo MÔ HÌNH CHUẨN dựa trên "THUYẾT HIỆN TẠI" như sau: 1 - HIỆN TẠI (C/"khoảng hiện tại" (p) - "BẤT BIẾN") - Hằng số cơ bản của Vũ trụ - và cũng là HẰNG SỐ VŨ TRỤ "không thứ nguyên" (tức là không cần đơn vị đo lường); 2 - THỜI GIAN (t/giây) - là THỜI GIAN PLANCK - để đo lường "sự trao đổi của trạng thái". 3 - CHIỀU DÀI (mét/m) - là CHIỀU DÀI PLANCK - để đo lường "sự trao đổi của vị trí". 4 - KHỐI LƯỢNG (Kilogram/kg) - là KHỐI LƯỢNG PLANCK - để đo lường "sự trao đổi của năng lượng" 5 - NHIỆT ĐỘ (Kelvin/K) - là NHIỆT ĐỘ PLANCK - để đo lường "sự trao đổi của NHIỆT NĂNG"; 6 - CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN (Ampe/A) - là CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN PLANCK - để đo lường "sự trao đổi của ĐIỆN NĂNG"; 7 - CƯỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG (Candela/cd) - là CƯỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG - để đo lường "sự trao đổi của QUANG NĂNG"; 8 - SỐ HẠT (Mol/Mol) - là SỐ HẠT - để đo lường "sự trao đổi của LƯỢNG CHẤT"; 9 - THÔNG TIN (Binary Digit/Bit) - là ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG THÔNG TIN - để đo lường "sự trao đổi của THÔNG TIN"; 10 - GIÁ TRỊ (ĐỒNG TIỀN/COIN) - là ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ - để đo lường "sự trao đổi của GIÁ TRỊ trong LƯU THÔNG"; ///--- + Khi đó - "THUYẾT HIỆN TẠI - Giao điểm của mọi Thực tại" - sẽ giải quyết vấn đề HIỆN TẠI "bất biến" - dựa trên "TIÊN NGHIỆM" - và vì thế, "khoảng hiện tại" (p) bất biến chính là "TRƯỜNG HIỆN TẠI THỐNG NHẤT" - và đó chính là TRƯỜNG THỐNG NHẤT của VŨ TRỤ! - "THUYẾT VẠN VẬT" (THE THEORY OF EVERYTHING) - chính là LÝ THUYẾT CỦA MỌI THỨ, thống nhất 4 LỰC CƠ BẢN CỦA TỰ NHIÊN - bắt đầu với "TRƯỜNG HIỆN TẠI" (hay còn gọi là TRƯỜNG THỐNG NHẤT) - 3 ĐẠI LƯỢNG không thể giản lược của Vật lý học - hay có thể gọi là "Nguyên lý học" chính là: "HIỆN TẠI - LỰC LƯỢNG - và THÔNG TIN", với sự công nhận PHƯƠNG TRÌNH HIỆN TẠI là PHƯƠNG TRÌNH VŨ TRỤ (và cũng là TRƯỜNG THỐNG NHẤT "4 TRƯỜNG LỰC LƯỢNG CỦA VẬT LÝ HỌC"), PHƯƠNG TRÌNH STEPHEN HAWKING là PHƯƠNG TRÌNH giải quyết vấn đề LÝ THUYẾT THÔNG TIN, và khi đó ĐỒNG TIỀN trở về đúng bản chất của nó là ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ. - Vì thế, "THUYẾT GIÁ TRỊ HIỆN TẠI" - được ra đời như là cơ sở để giải quyết BÀI TOÁN KINH TẾ (GIÁ TRỊ) - KINH DOANH (SÁNG TẠO) - ĐỜI SỐNG (LƯU THÔNG); - Và đó chính là NGUYÊN LÝ HỌC - Cái được gọi là NGUYÊN LÝ của THỰC TẠI VÔ HẠN (THE INFINITE REALITY) đi vào THỰC TẠI HỮU HẠN (THE FINITE REALITY) thông qua Hệ thống Đơn vị đo lường - một mô hình về Thực tại (chứ không phải là Thực tại). - "THỰC TẠI LÀ HIỆN TẠI - LUÔN LÀ HIỆN TẠI - và MÃI MÃI LÀ HIỆN TẠI" ///--- #PurposeReminder / #HienTai #PurposeForPeople / #GiaTriCuaHienTai #TheRightPurpose / #ThuyetHienTai #ARE_NOW / #PhapHienTai #SELF_PRESENCE / #KyNguyenHienTai ///--- #HienTaiLaTatCa - #HienTai - #TatCaLaHienTai
  0 Bình luận 0 Chia sẽ 8449 Xem
 • "VĂN HÓA HIỆN TẠI - Giao điểm của mọi Văn hóa" & ĐÚNG MỤC ĐÍCH
  ///---
  Người Do Thái đã định hình Văn hóa thế giới thông qua một hệ thống CÓ GIÁ TRỊ của dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua VĂN HÓA ĐỌC SÁCH - KHOA HỌC - KINH DOANH - KINH TẾ - và CON NGƯỜI VĂN HÓA, thông qua những giá trị thúc đẩy văn minh nhân loại, trong suốt chiều dài của lịch sử.
  Trong khi đó, Việt Nam - một quốc gia có Truyền thống Văn hóa trên 4.000 năm - thuộc một trong những quốc gia có nền văn hiến lâu dài nhất của nhân loại. Nhưng đến nay, giá trị Văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới vẫn chưa được định hình đúng vị thế cũng như sự công nhận ở quy mô quốc tế, với một nền văn hóa cụ thể vượt thời gian, và có giá trị đóng góp cho văn minh nhân loại ở góc độ toàn cầu.
  Với mong muốn đưa Việt Nam lên một tầm cao mới về Văn hóa cũng như tổng hòa các giá trị khác có khả năng tạo ra sự thay đổi cho con người ở góc độ vượt thời gian, cũng như đóng góp Văn hóa cho nền văn minh nhân loại nói chung, và Văn hóa Việt Nam nói riêng, nâng cao giá trị của HIỆN TẠI không chỉ là một ngôn ngữ - lời nói được sử dụng trong giao tiếp của mọi người lẫn nhau, mà còn ở tầm mức VĂN HÓA HIỆN TẠI với những giá trị cho KINH SÁCH HIỆN TẠI, KHOA HỌC HIỆN TẠI, KINH DOANH HIỆN TẠI, THƯƠNG HIỆU HIỆN TẠI, KINH TẾ HIỆN TẠI, GIÁ TRỊ CỦA HIỆN TẠI, DÒNG CHẢY HIỆN TẠI, TINH THẦN HIỆN TẠI, CON ĐƯỜNG CỦA HIỆN TẠI... đến THUYẾT HIỆN TẠI, PHÁP HIỆN TẠI, KỶ NGUYÊN HIỆN TẠI... xứng đáng với vị thế VĂN HÓA của một quốc gia có lịch sử TRUYỀN THỐNG VĂN HIẾN trên 4.000 năm.
  "Tác giả Hoàng Gia (Royal Authors)", đã dành nhiều năm nghiên cứu về VĂN HÓA và có sự tâm huyết về VĂN HÓA DÂN TỘC cũng như sự hiểu biết sâu rộng về VĂN HÓA THẾ GIỚI, đồng thời nhận ra "SỰ THẬT VỀ HIỆN TẠI", và có khả năng đưa HIỆN TẠI trở thành VĂN HÓA THẾ GIỚI - song hành với các giá trị khác của VĂN HÓA QUỐC GIA. Điều này là hoàn toàn khả thi, và Việt Nam đang thực sự ở trong một giai đoạn có thể đưa giá trị của HIỆN TẠI vào mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại để HIỆN TẠI trở thành "VĂN HÓA HIỆN TẠI", và bởi vì HIỆN TẠI là VƯỢT THỜI GIAN - tức là VĨNH HẰNG, cho nên "VĂN HÓA HIỆN TẠI" có nghĩa là "VĂN HÓA HIỆN TẠI - VĨNH HẰNG" - "VĂN HÓA HIỆN TẠI - MÃI MÃI"...
  Và đây thực sự là cơ hội vĩ đại nhất mà Việt Nam có thể đóng góp cho thế giới với vai trò là DẪN ĐẦU "VĂN HÓA HIỆN TẠI" CHO TOÀN CẦU, để kiến tạo nên KỶ NGUYÊN MỚI - KỶ NGUYÊN HIỆN TẠI - "KỶ NGUYÊN KHÔNG - THỜI GIAN",...
  Trong suốt hành trình học hỏi - phát triển và sáng tạo của "Tác giả Hoàng Gia (Royal Authors)" thì tinh thần dấn thân - phụng sự cộng đồng luôn là hạt nhân xuyên suốt với khát vọng lớn, chí hướng lớn cho quốc gia, văn hóa quốc gia - cũng như kiến tạo văn hóa có sức ảnh hưởng cho thế giới, để xây dựng vị thế mới cho Văn hóa Dân tộc trên bản đồ Văn hóa Thế giới - Văn minh nhân loại.
  Và trên hành trình này, "Tác giả Hoàng Gia (Royal Authors)" mong muốn cùng chung tay với:
  - Các Tác Giả,
  - Các Chuyên Gia,
  - Các Nhà Khởi nghiệp,
  - Các Nhà Kinh doanh,
  - Các Doanh Nhân,
  - Các Nhà Đầu tư,
  - Các Nhà Giáo,
  - Các Nhà Khoa học,
  - Các Nhà Hoạt động Giáo dục
  - Các Nhà Hoạt động Văn hóa,
  - (...)
  - Các Nhà Hoạch định Sách lược Quốc gia Việt Nam...
  - Cùng tất cả mọi Người Việt Nam đồng chí hướng...
  Có thể phát triển VĂN HÓA HIỆN TẠI đi vào đời sống, và đưa VĂN HÓA HIỆN TẠI từ Việt Nam đi ra thế giới, để Việt Nam sớm trở thành quốc gia hùng mạnh có sức ảnh hưởng văn hóa và ảnh hưởng toàn diện thế giới, như cách mà Người Do Thái đã làm!

  Người Do Thái đã làm được!
  Người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn!
  ///---
  Thông điệp từ TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL AUTHORs | ROYAL ADVISORs
  VĂN HÓA HIỆN TẠI ghi nhận!
  ///---
  #PurposeReminder / #HienTai
  #PurposeForPeople / #GiaTriCuaHienTai
  #TheRightPurpose / #ThuyetHienTai
  #ARE_NOW / #PhapHienTai
  #SELF_PRESENCE / #KyNguyenHienTai
  ///---
  #HienTaiLaTatCa - #HienTai - #TatCaLaHienTai
  "VĂN HÓA HIỆN TẠI - Giao điểm của mọi Văn hóa" & ĐÚNG MỤC ĐÍCH ///--- Người Do Thái đã định hình Văn hóa thế giới thông qua một hệ thống CÓ GIÁ TRỊ của dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua VĂN HÓA ĐỌC SÁCH - KHOA HỌC - KINH DOANH - KINH TẾ - và CON NGƯỜI VĂN HÓA, thông qua những giá trị thúc đẩy văn minh nhân loại, trong suốt chiều dài của lịch sử. Trong khi đó, Việt Nam - một quốc gia có Truyền thống Văn hóa trên 4.000 năm - thuộc một trong những quốc gia có nền văn hiến lâu dài nhất của nhân loại. Nhưng đến nay, giá trị Văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới vẫn chưa được định hình đúng vị thế cũng như sự công nhận ở quy mô quốc tế, với một nền văn hóa cụ thể vượt thời gian, và có giá trị đóng góp cho văn minh nhân loại ở góc độ toàn cầu. Với mong muốn đưa Việt Nam lên một tầm cao mới về Văn hóa cũng như tổng hòa các giá trị khác có khả năng tạo ra sự thay đổi cho con người ở góc độ vượt thời gian, cũng như đóng góp Văn hóa cho nền văn minh nhân loại nói chung, và Văn hóa Việt Nam nói riêng, nâng cao giá trị của HIỆN TẠI không chỉ là một ngôn ngữ - lời nói được sử dụng trong giao tiếp của mọi người lẫn nhau, mà còn ở tầm mức VĂN HÓA HIỆN TẠI với những giá trị cho KINH SÁCH HIỆN TẠI, KHOA HỌC HIỆN TẠI, KINH DOANH HIỆN TẠI, THƯƠNG HIỆU HIỆN TẠI, KINH TẾ HIỆN TẠI, GIÁ TRỊ CỦA HIỆN TẠI, DÒNG CHẢY HIỆN TẠI, TINH THẦN HIỆN TẠI, CON ĐƯỜNG CỦA HIỆN TẠI... đến THUYẾT HIỆN TẠI, PHÁP HIỆN TẠI, KỶ NGUYÊN HIỆN TẠI... xứng đáng với vị thế VĂN HÓA của một quốc gia có lịch sử TRUYỀN THỐNG VĂN HIẾN trên 4.000 năm. "Tác giả Hoàng Gia (Royal Authors)", đã dành nhiều năm nghiên cứu về VĂN HÓA và có sự tâm huyết về VĂN HÓA DÂN TỘC cũng như sự hiểu biết sâu rộng về VĂN HÓA THẾ GIỚI, đồng thời nhận ra "SỰ THẬT VỀ HIỆN TẠI", và có khả năng đưa HIỆN TẠI trở thành VĂN HÓA THẾ GIỚI - song hành với các giá trị khác của VĂN HÓA QUỐC GIA. Điều này là hoàn toàn khả thi, và Việt Nam đang thực sự ở trong một giai đoạn có thể đưa giá trị của HIỆN TẠI vào mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại để HIỆN TẠI trở thành "VĂN HÓA HIỆN TẠI", và bởi vì HIỆN TẠI là VƯỢT THỜI GIAN - tức là VĨNH HẰNG, cho nên "VĂN HÓA HIỆN TẠI" có nghĩa là "VĂN HÓA HIỆN TẠI - VĨNH HẰNG" - "VĂN HÓA HIỆN TẠI - MÃI MÃI"... Và đây thực sự là cơ hội vĩ đại nhất mà Việt Nam có thể đóng góp cho thế giới với vai trò là DẪN ĐẦU "VĂN HÓA HIỆN TẠI" CHO TOÀN CẦU, để kiến tạo nên KỶ NGUYÊN MỚI - KỶ NGUYÊN HIỆN TẠI - "KỶ NGUYÊN KHÔNG - THỜI GIAN",... Trong suốt hành trình học hỏi - phát triển và sáng tạo của "Tác giả Hoàng Gia (Royal Authors)" thì tinh thần dấn thân - phụng sự cộng đồng luôn là hạt nhân xuyên suốt với khát vọng lớn, chí hướng lớn cho quốc gia, văn hóa quốc gia - cũng như kiến tạo văn hóa có sức ảnh hưởng cho thế giới, để xây dựng vị thế mới cho Văn hóa Dân tộc trên bản đồ Văn hóa Thế giới - Văn minh nhân loại. Và trên hành trình này, "Tác giả Hoàng Gia (Royal Authors)" mong muốn cùng chung tay với: - Các Tác Giả, - Các Chuyên Gia, - Các Nhà Khởi nghiệp, - Các Nhà Kinh doanh, - Các Doanh Nhân, - Các Nhà Đầu tư, - Các Nhà Giáo, - Các Nhà Khoa học, - Các Nhà Hoạt động Giáo dục - Các Nhà Hoạt động Văn hóa, - (...) - Các Nhà Hoạch định Sách lược Quốc gia Việt Nam... - Cùng tất cả mọi Người Việt Nam đồng chí hướng... Có thể phát triển VĂN HÓA HIỆN TẠI đi vào đời sống, và đưa VĂN HÓA HIỆN TẠI từ Việt Nam đi ra thế giới, để Việt Nam sớm trở thành quốc gia hùng mạnh có sức ảnh hưởng văn hóa và ảnh hưởng toàn diện thế giới, như cách mà Người Do Thái đã làm! Người Do Thái đã làm được! Người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn! ///--- Thông điệp từ TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL AUTHORs | ROYAL ADVISORs VĂN HÓA HIỆN TẠI ghi nhận! ///--- #PurposeReminder / #HienTai #PurposeForPeople / #GiaTriCuaHienTai #TheRightPurpose / #ThuyetHienTai #ARE_NOW / #PhapHienTai #SELF_PRESENCE / #KyNguyenHienTai ///--- #HienTaiLaTatCa - #HienTai - #TatCaLaHienTai
  Love
  2
  0 Bình luận 0 Chia sẽ 6901 Xem